Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Program działań z zakresu profilaktyki antytytoniowej w ZSZ nr 4 w Opolu

Opracowała: Anna Bainczyk-Ziaja

WSTĘP

Według badań przeprowadzonych w ostatnich latach przez Fundację „Promocja Zdrowia” we współpracy z ośrodkiem badawczym TNS OBOP na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 15 roku życia, regularnymi palaczami jest 29%, a okazjonalnie po papierosy sięga 2% społeczeństwa. Łączna liczba osób palących wynosi zatem 31%, co plasuje Polskę powyżej średniej dla Unii Europejskiej. Częściej palą mężczyźni (35%) niż kobiety (24%).

Czytaj więcej:

I. Cel programu i założenia teoretyczne

Nadrzędnym celem programu jest ochrona młodego człowieka przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, hamujących i niszczących jego rozwój, do których bez wątpienia zaliczamy palenie papierosów.

Należy pamiętać, że profilaktyka to nie tylko działanie, które ma na celu zapobieganie rozwojowi danego zjawiska w konkretnej społeczności, ale również promowanie alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować. Harmonijny rozwój w profilaktyce uzależnień oznacza wspieranie zdrowego stylu życia i rozwijanie zdrowia psychicznego.

Program ten jest spójny ze Szkolnym Programem Profilaktyki.

II. Odbiorcy programu

Program adresowany jest do wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów ZSZ Nr 4 w Opolu.

III. Termin realizacji programu

Bieżący rok szkolny, zgodnie z harmonogramem pracy wychowawczej szkoły i realizacji zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki.

IV. Formy i metody pracy

 • praca indywidualna, zespołowa i grupowa, 
 • ankiety,
 • obserwacje,
 • prelekcje,
 • konkursy szkolne i zewnętrzne,
 • gazetki ścienne, postery, plakaty,
 • inscenizacje, dramy, 
 • praca z komputerem (Internet),
 • pokazy filmów, 
 • inne.

V. Planowane efekty programu

 • zlikwidowanie palenia papierosów przez uczniów na terenie szkoły,
 • zmniejszenie zagrożenia sięgania przez młodzież po wyroby tytoniowe,
 • pogłębienie i rozszerzenie przez nauczycieli wiedzy z zakresu profilaktyki antynikotynowej,
 • wyrobienie w uczniach poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje,
 • wykształcenie w uczniach umiejętności dokonywania słusznych wyborów i przeciwstawiania się presji środowiska,
 • pogłębienie wiedzy uczniów o skutkach palenia papierosów i korzyściach płynących z zerwania z nałogiem,
 • wzmocnienie postaw prospołecznych,
 • rozbudzenie większego zainteresowania zajęciami pozalekcyjnymi,
 • rozwijaniem swoich uzdolnień,
 • alternatywnymi sposobami spędzania wolnego czasu,
 • upowszechnienie wśród młodzieży zdrowego stylu życia, zacieśnienie współpracy z rodzicami.

VI. Ewaluacja

Ocena efektów programu zostanie opracowana na podstawie: 

 • ankiet, 
 • rozmów z uczniami, 
 • obserwacji „życia szkoły” przez nauczycieli, 
 • wywiadów z rodzicami.

VII. Harmonogram działań profilaktycznych

HARMONOGRAM

OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY

CWAG Włącz duży kontrast