Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Zasady rekrutacji 2020/2021

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

Wniosek o przyjęcie do szkoły, składa się do dyrektora wybranej szkoły pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć:

  • świadectwo ukończenia szkoły(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);
  • zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodudo wszystkich zawodów wybranych przez kandydata(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

Dodatkowo kandydat może przedłożyć:

  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata);
  • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata);
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (do pobrania ze strony szkoły);
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata),
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem(do pobrania ze strony szkoły),
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

Kandydaci do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia zobligowani są ponadtoprzedstawić komisji rekrutacyjnej umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanej w formie nauki zawodu lub deklarację zgody pracodawcy na zatrudnienie młodocianego w celu przygotowania zawodowego odbywanej w formie nauki zawodu (druk deklaracji do pobrania ze strony szkoły). Kandydaci przyjęci do szkoły proszeni będą również o doniesienie zdjęcia do legitymacji szkolnej.

 

TERMINARZ REKRUTACJI

L.p.Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosków przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 11 maja – 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00  22–27 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 26–30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.  x
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 24 czerwca 2020 r.  do 29 lipca 2020 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 10 lipca 2020 r.  16 sierpnia 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 13 lipca 2020 r.  17 sierpnia 2020 r.
6. Wydanie skierowania na badania lekarskie. od 11 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r.  od 22 lipca 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r.
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia- przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 13 – 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00  17 – 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 21 lipca 2020 r. do godz. 14.00  24 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00
9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 21 lipca 2020 r.  24 sierpnia 2020 r.
10. Opublikowanie przez Opolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc. do 22 lipca 2020 r.  do 25 sierpnia 2020 r.

 

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do Publicznego Technikum nr 2

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1

Komisja Rekrutacyjna podczas rekrutacji uzupełniającej może obniżyć minimalny próg punktowy.

W celu naboru do szkoły ponadgimnazjalnej wymagane jest założenie konta i rejestracja na stronie:https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Oświadczenia do pobrania:

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Uczniowie starający się o przyjęcie do Szkoły Branżowej I stopnia nr 1 na kierunki: sprzedawca, cukiernik, piekarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz, pracownik obsługi hotelowej, kelner, magazynier-logistyk proszeni są o wydrukowanie deklaracji zgody na praktykę.

Deklaracja zgody