Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4 W OPOLU

Ochrona danych osobowych - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DLA RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW – UCZNIÓW / SŁUCHACZY

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

 

1. Informacje o jednostce

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego

Nazwa zespołu

Typy szkół wchodzące w skład zespołu

Zawody

Zespół Szkół

Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

Publiczne Technikum Nr 2

Technik hotelarstwa

Technik obsługi turystycznej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik technologii żywności

Technik handlowiec

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1

Sprzedawca

Kucharz

Piekarz

Cukiernik

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V

 

Adres: 45-867 Opole, ul. Hallera 4

Nr tel. 77/4745-359, 77/4745-360

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dyrektor:  mgr inż. Bożena Czapska – Czoch
 2. Wicedyrektorzy:
 1. mgr Amadeusz Lipczak
 2. mgr Violetta Polak,
 3. mgr inż. Magdalena Zacharewicz
 1. Główny księgowy:
 1. mgr Danuta Gaweł
 1. Inne kierownicze stanowiska:
 1. mgr Izabela Kolańska – sekretarz szkoły
 2. mgr Witold Strzała – kierownik gospodarczy

Podmiot udostępniający dane: Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

Odpowiedzialny za treść: mgr inż. Bożena Czapska – Czoch

2. Struktura

3. Majątek

 

 

Budżet:

 

 

4. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4 W OPOLU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4 W OPOLU

 

5. Wykaz regulaminów i instrukcji:

 • Regulamin Rady Pedagogicznej;
 • Regulamin Pracy;
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Regulamin w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów;
 • Standardy kontroli zarządczej;
 • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
 • Regulamin Rady Rodziców;
 • Regulamin biblioteki szkolnej;
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro;
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro;
 • Instrukcja magazynowa;
 • Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych;
 • Instrukcja ryzyka zawodowego na stanowiskach nauczycieli, pracowników administracji i obsługi;
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowa;
 • Instrukcja kancelaryjna;
 • Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej i obowiązków kasjera;
 • Instrukcja inwentaryzacyjna;
 • Instrukcja klasyfikowania wydatków strukturalnych;
 • Polityka bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych;
 • Procedura sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych przez ZSZ Nr 4 w bazach danych oświatowych;
 • Zasady (polityka) rachunkowości w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu.

 

Wszystkie wyżej wymienione regulaminy, instrukcje obowiązujące w ZSZ Nr 4 udostępnione są  u dyrektora szkoły, wicedyrektorów, sekretariacie szkoły, księgowości.

 

6. Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych;
 • Rejestr wydanych delegacji;
 • Rejestr zwolnień z WF;
 • Rejestr wydanych indeksów;
 • Rejestr wydanych świadectw;
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania;
 • Ewidencja uczniów i słuchaczy;
 • Księga uczniów wg typów szkół;
 • Księga absolwentów;
 • Dziennik korespondencji;
 • Dziennik zarządzeń dyrektora szkoły;
 • Arkusze ocen;
 • Rejestr realizacji obowiązku nauki;
 • Rejestr wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego n-li;
 • Rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych;
 • Rejestr przekazu dokumentów do archiwum szkolnego;
 • Rejestr zamówień publicznych.

 

7. Zamówienia publiczne

Jednostka prowadzi zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującymi Regulaminami udzielania zamówień publicznych.

 

8. Kontrole

 

 

9. Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Miejsce przyjmowania interesantów

Dni godziny pracy

 1. Sekretariat
 2. Kadry
 3. Księgowość

poniedziałek – piątek : 08:00 – 16:00

poniedziałek – piątek : 07:30 – 15:30

poniedziałek – piątek : 07:30 – 15:30

 1. Dyrektor szkoły
 2. Wicedyrektorzy

poniedziałek – piątek: 08:10 – 15:00

poniedziałek – środa: 08.10 - 14.00 oraz

15.00 - 19.00 wg harmonogramu dyżurów

 

 

10. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Sprawy uczniów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych załatwiane są na bieżąco wg kolejności zgłoszeń. Sprawy pilne załatwiane są niezwłocznie. Załatwiane są w formie pisemnej i ustnej. Z rozmów z rodzicami uczniów sporządzane są notatki w zeszytach wychowawczych, w których określa się dzień, przedmiot sprawy i podjęte działania. W dzienniku lekcyjnym zapisuje się terminy przeprowadzonych konsultacji. W przypadku pisemnego załatwiania spraw cała wpływająca i wysyłana korespondencja notowana jest w dzienniku korespondencyjnym. Korespondencja może być przekazywana odbiorcy w postaci pisma wysłanego: przesyłką listową, faksem, nośnikiem informatycznym wysłanym pocztą elektroniczną. Dla pism otrzymanych do wysyłki sekretariat przygotowuje koperty, na których w prawej dolnej części zaznacza adres odbiorcy. Pisma adresowane do tego samego adresata wysyła się w jednej kopercie. Sprawy załatwione wysyła się w dniu ich podpisania. Pismo wysyła się zgodnie z dyspozycją zamieszczoną nad adresem.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE z dnia 5 marca 2018 r. (znak sprawy ZP/1/03/2018)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

Wyjaśnienia dotyczące treści zawartych w ZP/1/03/2018 Odpowiadając na zapytanie dotyczące treści zawartych w warunkach zamówienia na usługi społeczne Znak sprawy: ZP/1/ 03/ 2018 Zamawiający doprecyzowuje, że grupy na kursie języka polskiego nie mogą być większe niż 10 osób, przy czym na każdego uczestnika przypada nie mniej niż 25 godzin lekcyjnych kursu.

Przedłuża się termin składania ofert na usługę społeczną ZP/1/03/2018 do dnia 13 marca 2018 r. do godz 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:00, pokój nr 5.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE z dnia 6 marca 2018 r.  (znak sprawy ZP/2/03/2018)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

Informacja o wycofaniu się wybranego wykonawcy

 

Zawiadomienie o wyborze oferty (numer zamówienia ZP/1/03/2018)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

 

Zawiadomienie o wyborze oferty (numer zamówienia ZP/2/03/2018)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE z dnia 28 marca 2018 r. (znak sprawy ZP/3/03/2018)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE z dnia 28 marca 2018 r. (znak sprawy ZP/4/03/2018)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

Zawiadomienie o wyborze oferty (numer zamówienia ZP/3/03/2018)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

 

Zawiadomienie o wyborze oferty (numer zamówienia ZP/4/03/2018)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

 

Zapytanie ofertowe z dnia 11 maja 2018r

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe z dnia 22 maja 2018r

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe z dnia 5 lipca 2018r

Zapytanie ofertowe