Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

 

Informacje o jednostce

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego

Nazwa zespołu

Typy szkół wchodzące w skład zespołu

Zawody

Zespół Szkół

Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

Publiczne Technikum Nr 2

Technik hotelarstwa

Technik organizacji usług gastronomicznych

 Technik obsługi turystycznej

Technik żywienia  i gospodarstwa domowego

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik technologii żywności

Technik handlowiec

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Sprzedawca

Kucharz

 Piekarz

 Cukiernik

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V

Technik żywienia  i gospodarstwa domowego

* po przekształceniu z Uzupełniającego Technikum Zawodowego dla Dorosłych (wygasa w 2015 roku)

Adres: 45-867 Opole, ul. Hallera 4

Nr tel. 77/4745-359, 77/4745-360

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dyrektor:  mgr inż. Bożena Czapska – Czoch
 2. Wicedyrektorzy:
 1. mgr Joanna Kwaśniewska - Poliwoda
 2. mgr Violetta Polak,
 3. mgr inż. Magdalena Zacharewicz
 1. Główny księgowy:
 1. mgr Danuta Gaweł
 1. Inne kierownicze stanowiska:
 1. mgr Izabela Kolańska – sekretarz szkoły
 2. mgr Witold Strzała – kierownik gospodarczy

Podmiot udostępniający dane: Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

Odpowiedzialny za treść: mgr inż. Bożena Czapska – Czoch

Majątek

 

Lp.

Określenie środka trwałego

Wartość brutto

 1.  

Grunty

70 889,35

 1.  

Budynek szkoły

1 457 445,06

 1.  

Boisko szkolne

30 295,47

 1.  

Monitor

150,00

 1.  

Maszyny i urządzenia

21 182,55

 1.  

Kserokopiarka

11 000,00

 

Razem

1 590 962,43

 1.  

 

Pozostałe środki trwałe w
użytkowani
u

 

696 936,74

8.

Zbiory biblioteczne

63 146,79
9.

Wartości niematerialne i prawne

86 627,25

 

Budżet:

Nazwa

Wydatki bieżące ogółem

w tym

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział 801, rozdział 80120

236 900

192 500

43 800

600

Dział 801, rozdział 80130

5 234 900

4 675 300

554 900

4 700

Ogółem

5 471 800

4 867 800

598 700

5 300

 

Wykaz regulaminów i instrukcji:

 

 • Regulamin Rady Pedagogicznej;
 • Regulamin Pracy;
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego;
 • Regulamin w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów;
 • Standardy kontroli zarządczej;
 • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
 • Regulamin Rady Rodziców;
 • Regulamin biblioteki szkolnej;
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro;
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
 • Instrukcja magazynowa;
 • Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych;
 • Instrukcja ryzyka zawodowego na stanowiskach nauczycieli, pracowników administracji i obsługi;
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowa;
 • Instrukcja kancelaryjna;
 • Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej i obowiązków kasjera;
 • Instrukcja inwentaryzacyjna;
 • Instrukcja klasyfikowania wydatków strukturalnych;
 • Polityka bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych,
 • Procedura sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych przez ZSZ Nr 4 w bazach danych oświatowych,
 • Zasady (polityka) rachunkowości w  Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu.

 

Wszystkie wyżej wymienione regulaminy, instrukcje obowiązujące w ZSZ Nr 4 udostępnione są  u dyrektora szkoły, wicedyrektorów, sekretariacie szkoły, księgowości.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • Rejestr wydanych delegacji
 • Rejestr zwolnień z WF
 • Rejestr wydanych indeksów
 • Rejestr wydanych świadectw
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja uczniów i słuchaczy
 • Księga uczniów wg typów szkół
 • Księga absolwentów
 • Dziennik korespondencji
 • Dziennik zarządzeń dyrektora szkoły
 • Arkusze ocen
 • Rejestr realizacji obowiązku nauki.
 • Rejestr wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego n-li
 • Rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
 • Rejestr wydanych kart rowerowych
 • Rejestr  przekazu dokumentów do archiwum szkolnego
 • Rejestr zamówień publicznych.

 

Zamówienia publiczne

Jednostka obecnie nie prowadzi postępowań o zamówieniach publicznych.

 

Kontrole

Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Cel kontroli

02.01.- 11.01.2013 r.

 1.  
 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

(2009 i 2011 rok)

27.03 – 28.03.2013 r.

Wydział Oświaty

Urzędu Miasta Opola

Kontrola tematyczna dotycząca umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości oraz robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (2011 i 2012 rok)

27.05 -24.06.2013

Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola

Dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej, sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków, sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.

(W zakresie gospodarki finansowej za I kw. 2013 r. oraz ZFŚS za 2012 r.)

24.06.2013 r.

Wydział Budżetu

Referat Sprawozdawczości

Urzędu Miasta Opola

Prawidłowość gospodarowania środkami ZFŚS oraz PKZP w lach 2010 r. – 2012 r.

11.09.2013 r.

 1.  

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. Bhp.

28.10.2013 r.

 1.  
 

26.11.2013 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu

Zgodność szkolnych planów nauczania dla Technikum z ramowym planem nauczania dla Technikum

29.11.2013 r.

 1.  

 

16.01.2014 r.

WSSE Opole

Kontrola stanu sanitarno – higienicznego szkoły

03.03 -11.03.2014 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu

Ewaluacja problemowa w szkole

20.03.2014 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu

Podsumowanie kontroli ewaluacji problemowej

16.05.2014 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu

Obserwacja części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

14.01.2015 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu

Monitoring – szkoła zawodowa

15.01.2015 r.

Wydział Oświaty

Urzędu Miasta Opola

Monitorowanie pracy doradcy zawodowego

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Miejsce przyjmowania interesantów

Dni godziny pracy

 1. Sekretariat
 2. Kadry
 3. Księgowość

poniedziałek – piątek : 08:00 – 16:00

poniedziałek – piątek : 07:30 – 15:30

poniedziałek – piątek : 07:30 – 15:30

 1. Dyrektor szkoły
 2. Wicedyrektorzy

poniedziałek – piątek: 08:10 – 15:00

poniedziałek – środa: 08.10 - 14.00 oraz

14.00 - 19.00 wg harmonogramu dyżurów

 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Sprawy uczniów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych załatwiane są na bieżąco wg kolejności zgłoszeń. Sprawy pilne załatwiane są niezwłocznie. Załatwiane są w formie pisemnej i ustnej. Z rozmów z rodzicami uczniów sporządzane są notatki w zeszytach wychowawczych, w których określa się dzień, przedmiot sprawy i podjęte działania. W dzienniku lekcyjnym zapisuje się terminy przeprowadzonych konsultacji. W przypadku pisemnego załatwiania spraw cała wpływająca i wysyłana korespondencja notowana jest w dzienniku korespondencyjnym. Korespondencja może być przekazywana odbiorcy w postaci pisma wysłanego: przesyłką listową, faksem, nośnikiem informatycznym wysłanym pocztą elektroniczną.

Dla pism otrzymanych do wysyłki sekretariat przygotowuje koperty, na których w prawej dolnej części zaznacza adres odbiorcy. Pisma adresowane do tego samego adresata wysyła się w jednej kopercie. Sprawy załatwione wysyła się w dniu ich podpisania. Pismo wysyła się zgodnie z dyspozycją zamieszczoną nad adresem.