Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Lider Edukacji Zawodowej

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu zdobył trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe „Lider Edukacji Zawodowej” realizowanego w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” organizowanego przez MEN. Głównym celem konkursu było wyłonienie i promocja szkół osiągających wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego w oparciu o kryteria ujęte w regulaminie konkursu.

Zadaniem szkoły było przedstawienie „dobrych praktyk”, które musiały być ukierunkowane na poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz na kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy. Zaprezentowane „dobre praktyki” podlegały ocenie według następujących kryteriów:

1. Efektywność kształcenia i zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

2. Upoważnienia OKE do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

3. Udział uczniów w turniejach i olimpiadach zawodowych oraz wyniki jakie uzyskują na poziomie regionalnym i centralnym.

4.Współpraca szkół z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, instytucjami naukowo-badawczymi, szkołami wyższymi umożliwiająca uczniom doskonalenie umiejętności oraz zdobywanie dodatkowych umiejętności/kwalifikacji i uprawnień zawodowych, które zwiększają ich szanse na zatrudnienie.

5. Losy absolwentów.

6. Działania zmniejszające/ograniczające liczbę niepowodzeń szkolnych oraz wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

7.Innowacje pedagogiczne /eksperymenty, wdrażane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wpływające na wyższą skuteczność kształcenia zawodowego.

8. Współpraca międzynarodowa/krajowa i udział w programach, projektach międzynarodowych/krajowych w zakresie kształcenia zawodowego.

9. Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego w zgłoszonym obszarze.

10. Działania na rzecz poprawy bazy technodydaktycznej kształcenia zawodowego 11. Inne osiągnięcia - „dobre praktyki” szkoły dotyczące kształcenia zawodowego.

Za poszczególne kryterium komisja konkursowa przyznawała określoną liczbę punktów(w skali 0 – 10 i mnożona była przez współczynniki odpowiedni współczynnik w zależności od wagi kryterium). Każde działanie/kryterium musiało być opisane i odpowiednio udokumentowane np. musieliśmy przedstawić kopie umów partnerskich z pracodawcami, uczelniami wyższymi, OHP, ze szkołami partnerskimi itp. Wszystkie oceniane przez komisję kryteria obejmowały dwa lata szkolne:2008/2009, 2009/2010.