Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

UWAGA DODATKOWE NUMERY TELEFONÓW:

SEKRETARIAT 882-554-838

PEDAGOG SZKOLNY 882-554-918

 

Adres e-mail  dyrektora szkoły : dyrektor@zsz4.opole.pl (Bożena Czapska-Czoch - dyr. ZSZ nr 4 w Opolu)

Kontakt dla pracodawców młodocianych pracowników poprzez e-mail : polak@zsz4.opole.pl (Violetta Polak - wicedyrektor ZSZnr 4 w Opolu ds.kształcenia zawodowego)

 

DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ON-LINE

https://dokumenty.men.gov.pl/Dobre_praktyki_zasady_bezpieczenstwa_UODO.pdf

MATURZYŚCI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY 2 – 8 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią arkusze do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie MP3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach:

Data

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej
ok. godz. 9:00

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej

ok. godz. 14:00

2 kwietnia (czwartek)

język polski (poziom podstawowy = PP)

język polski (poziom rozszerzony = PR)

3 kwietnia (piątek)

matematyka (PP)

matematyka (PR)

6 kwietnia (poniedziałek)

języki obce nowożytne (angielski, niemiecki) (PP)

języki obce nowożytne (angielski, niemiecki, rosyjski) (PR)

7 kwietnia (wtorek)

biologia (PR)

wiedza o społeczeństwie (PR)

geografia (PR)

8 kwietnia (środa)

chemia (PR)

historia (PR)

Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu przekazuje Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

1. Zajęcia dydaktyczne będą się odbywały zgodnie z planem lekcji, który obowiązywał do 11 marca 2020r.

2. Nauczyciele będą realizowali podstawę programową zgodnie z przyjętym programem nauczania, dostosowując go do wybranej metody kształcenia na odległość.

3. Działalność edukacyjna będzie się odbywała z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym również sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach reguluje przedmiotowe ocenianie dostosowane do kształcenia na odległość.

 

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w szczególności:

1) z wykorzystaniem:

a) materiałów i funkcjonalności platformy edukacyjnej moodle,
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
d) materiałów wskazanych przez nauczyciela,
e) zasobów dydaktycznych do poszczególnych przedmiotów zawodowych posiadanych przez nauczycieli,
f) podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz literatury będącej w posiadaniu uczniów;

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4) z wykorzystaniem środków komunikacji tradycyjnej (telefon, poczta), w sytuacji braku dostępu ucznia do komputera/Internetu zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.

 

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego będą prowadzone w zakresie:

1) teoretycznych przedmiotów zawodowych;

2) zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

 

W przypadku praktyk zawodowych uczniów Publicznego Technikum nr 2 zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020. W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.

W przypadku uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły, mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły uczniowie ci mogą realizować zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego lub z zakresu kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych.

Z poważaniem
Bożena Czapska – Czoch
Dyrektor ZSZ nr 4 w Opolu

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW NA TEMAT KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ Z UWZGLĘDNIENIEM HIGIENY PRACY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ORAZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W SIECI

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

Planowe zajęcia szkolne zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały zawieszone, a od 25 marca będą obowiązywały nowe zasady nauczania zdalnego. Zmiany zostały wprowadzone przez dwa rozporządzenia. MEN wprowadza możliwość kształcenia na odległość. Jednocześnie przypominamy, że 23 i 24 marca obowiązują dotychczasowe zasady regulujące organizację zajęć edukacyjnych na odległość. W najbliższych dniach naukę będziemy kontynuować zdalnie. Jest to dla nas wszystkich: Uczniów, Nauczycieli, Rodziców nowa sytuacja, z którą musimy się zmierzyć. Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu podjął działania,które związane są z przekazywaniem uczniom materiałów do powtórzenia i utrwalenia już zrealizowanych treści nauczania. Ponadto od 25 marca do 10 kwietnia zadania szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

14 wskazówek, jak chronić dane osobowe w czasie pracy zdalnej

https://uodo.gov.pl/pl/138/1459

Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa

https://uodo.gov.pl/pl/138/1456

Czytaj więcej...

Drodzy uczniowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych,na zajęcia prowadzone techniką tzw. zdalnego nauczania. Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zmiana metod i techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,nie zwalnia Was również z odpowiedzialności za własną edukację, z rzetelności i uczciwości w wypełnianiu obowiązków szkolnych.

Każdy z was już wie w jaki sposób przekazywane są Wam materiały edukacyjne i w jaki sposób będzie przebiegała praca na poszczególnych przedmiotach. Taką informację przekazali już wychowawcy i uczący Was nauczyciele.

Jako dyrektor szkoły, bardzo proszę o systematyczne sprawdzanie i dokładne czytanie informacji przesyłanych na skrzynkę klasową , dziennik elektroniczny oraz śledzenie strony internetowej szkoły, gdzie znajdziecie wszystkie bieżące, ważne informacje dotyczące nowelizacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania, wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów.Tam też znajdziecie wiele pomocnych materiałów do nauki na odległość, samokształcenia i rozwijania zainteresowań.

Przypominam, że w każdej chwili możecie skontaktować się z pedagogami i psychologiem szkolnym. Dane kontaktowe otrzymaliście już przez e-dziennik, są one też umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły. Kontakt z nauczycielami uczącymi w Waszej klasie także został przekazany poprzez e-dziennik. Z dyrektorem szkoły możecie kontaktować się mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli macie trudności z obsługą komputera lub potrzebujecie nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do konsultacji z naszym informatykiem, który jest dostępny pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zwracam się z gorącąprośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.

Zostańcie w domu! Szkolne obiekty są pozamykane. Został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne.

Wszelkie kontakty ograniczcie do Internetu lub innych środków porozumiewania się na odległość.

Pamiętajcie, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!

Dyrektor szkoły

Ósmoklasisto

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

w związku z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.03.2020r. proszę o przesłanie do 19.03.2020r.(czwartek) do godz.15.00 przez e-dziennik informacji czy Państwa dzieci mają możliwość realizacji obowiązkowej nauki zdalnie, czy występują trudności, np. brak sprzętu, dostępu do Internetu, itp., które skutecznie uniemożliwiają realizację nauki zdalnie.

Prosimy także o poinformowanie,jeśli dokonali Państwo zmiany numeru telefonu lub e-maila. Staramy się o stworzenie jak najlepszych warunków, w których uczniowie będą mogli się uczyć w tych trudnych warunkach. Możecie Państwo liczyć na nauczycieli przedmiotowych, a także na pomoc pedagogów szkolnych i szkolnego psychologa. W razie potrzeby, zarówno Państwa dzieci jak i Państwo,możecie kontaktować się z nami drogą mailową.

Z poważaniem
Bożena Czapska-Czoch – dyr. ZSZ nr 4 w Opolu

Informacja ze strony Izby Rzemieślniczej w Opolu

Informacja ze strony Izby Rzemieślniczej w Opolu

Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=580305629228415&id=316867215572259

Strona 1 z 2

Całodobowa bezpłatna infolinia

 

 

 

 

Została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Rusza całodobowa bezpłatna infolinia

Plakat